Luật Sư Của Chúng Tôi

Phạm Hoài Nam

CEO | Luật sư trưởng BNSG Law Firm

Trần Danh Quý

Luật sư – Phó Giám Đốc

Vũ Thị Ngọc Hà

Luật sư thành viên

Hoàng Tư Lượng

Luật sư – Phó Giám Đốc

Trần Thị Thu Hằng

Luật sư – Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn Bắc

Luật sư thành viên

Nguyễn Trung Tín

Luật sư thành viên

Đỗ Duy Khang

Luật sư thành viên

Hoàng Thị Thanh Hoa

Luật sư thành viên

Bùi Hương Lan

Luật sư thành viên

Trần Đình Trường

Luật sư thành viên

LS Châu Quang Hoanh

Luật sư cố vấn

LS Hà Văn Khánh

Luật sư cố vấn