Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Minh Quang Law Firm cung cấp dịch vụ tư vấn hợp nhất doanh nghiệp.

1.  Tư vấn thủ tục hợp nhất doanh nghiệp gồm:

 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;
 • Hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
 • Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;
 • Thời hạn thực hiện hợp nhất;
 • Xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất …

2.  Tiến hành các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất.
 • Thực hiện các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.  Cam kết của Minh Quang Law Firm sau khi hợp nhất doanh nghiệp:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc hợp nhất.
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hợp nhất.