Đối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ, việc chuyển giao công nghệ, lixăng là một trong những chiến lược quan trọng trong việc khai thác và thương mại hoá các tài sản sở hữu trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu v.v. Đối với bên mua, chuyển giao công nghệ, lixăng là phần không thể tách rời đảm bảo khả năng cạnh tranh của bất cứ công ty nào không phân biệt lĩnh vực công nghiệp hay điều kiện khu vực.

Tuy nhiên, việc định giá tài sản trí tuệ trong việc chuyển giao, lixăng cũng như phương thức đàm phán, soạn thảo các hợp đồng liên quan lại là vấn đề hết sức phức tạp và đòi hỏi có chuyên môn sâu về luật pháp, kiến thức về luật sở hữu trí tuệ, và các kinh nghiệm về tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soạn thảo hợp đồng chuyển giao, lixăng tài sản trí tuệ của Minh QuangLaw Firm, tài sản trí tuệ của bạn sẽ được sử dụng và khai thác một cách có lợi nhất.

Minh Quang Law Firm tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành mọi thủ tục liên quan đến chuyển giao công nghệ, li xăng  bao gồm:

  • Tư vấn trong việc thương lượng, soạn thảo và tiến hành thủ tục ghi nhận các hợp đồng chuyển giao công nghệ và hợp đồng li xăng liên quan tới các đối tượng sở hữu trí tuệ như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền và chuyển giao công nghệ;

Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng li xăng, chuyển giao công ghệ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.