Luật sư Minh Quang Law Firm tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án, vụ việc hôn nhân và gia đình sau:

1.  Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

2.  Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

3.  Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

4.  Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

5.  Tranh chấp về cấp dưỡng;

6.  Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định;

8.  Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

9.  Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

10. Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

11. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau   khi ly hôn;

12. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

13. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

14. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.