Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Việc này để lại những hậu quả rất lớn cho công tác quản lý doanh nghiệp của Nhà nước cũng như chính các thương nhân. Do vậy các thương nhân khi không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Minh Quang Law Firm:

1. Tư vấn về giải thể doanh nghiệp:

  • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp.
  • Cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể doanh nghiệp.
  • Cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.
  • Phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
  • Thủ tục đóng mã số hải quan, quyết toán thuế, đóng mã số thuế.
  • Thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
  • Thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Thủ tục giải thể tại Sở kế hoạch – Đầu tư.

2.  Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

  • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
  • Thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.