Luật Doanh nghiệp 2005 đã đưa ra các quy định thuận lợi về điều kiện thành lập doanh nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân trong nước, giúp các tổ chức và cá nhận thành lập và hoạt động doanh nghiệp một cách dễ dàng. Nhưng đa phần các doanh nghiệp sau khi được thành lập hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể hoặc phá sản. Hoặc khi phát triển đến một mức độ nào đó các doanh nghiệp phát sinh những vướng mắc, mâu thuẫn nội bộ trong doanh nghiệp không thể giải quyết được dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của công ty hoặc các thành viên chia, tách công ty để hoạt động riêng biệt làm cho các công ty ở quy mô nhỏ ngày càng nhỏ hơn thiếu sức cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Sở dĩ các doanh nghiệp vướng phải những vấn đề này là do khi mới thành lập, các thành viên đã không chú ý hoặc không xây dựng và thảo luận rõ ràng nguyên tắc hoạt động, nguyên tắc quản lý nội bộ của doanh nghiệp dẫn đến quản lý chồng chéo, trách nhiệm không rõ ràng, thất thoát tài sản, không thống nhất được về quan điểm và phương hướng hành động.

Là công ty tư vấn chuyên về Luật Doanh nghiệp, BNSG Law Firm hiểu rõ và sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang mắc phải, do đó BNSG Law Firm cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn, soạn thảo các Quy chế hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống pháp quy vững mạnh tạo ra nội lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Các dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế hoạt động của BNSG Law Firm gồm:

  • Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành.
  • Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
  • Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động Ban giám đốc, Ban kiểm soát.
  • Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng.
  • Tư vấn xây dựng Quy chế Quản lý vốn, tài sản và Công tác Tài chính Kế toán.
  • Tư vấn xây dựng Nội quy của doanh nghiệp.