Chia doanh nghiệp là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Do vậy các doanh nghiệp nên lựa chọn một công ty luật có đủ kinh nghiệp và năng lực. BNSG Law Firm là công ty hoạt động chuyên về việc tư vấn Doanh nghiệp do vậy chúng tôi có đủ khả năng và tự tin để đáp ứng và đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của khách hàng trong việc chia doanh nghiệp.

Dịch vụ chia doanh nghiệp của BNSG Law Firm:

1. Tư vấn thủ tục chia doanh nghiệp:

  • Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của công ty;
  • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
  • Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
  • Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty;
  • Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
  • Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.

2. Tiến hành các thủ tục chia doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

  • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty.
  • Thực hiện các thủ tục chia công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Cam kết của BNSG Law Firm sau khi chia doanh nghiệp:

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chia công ty;
  • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chia công ty.