BNSG Law Firm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh nghiệp do vậy chúng tôi hiểu rõ những khó khăn cũng như những vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đòi hỏi doanh nghiệp phải có những sự thay đổi, cơ cấu lại doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả hơn.

Dịch vụ tư vấn thay đổi đang ký kinh doanh của BNSG Law Firm bao gồm:

1.  Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

  • Tư vấn thay đổi tên công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;
  • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
  • Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp;
  • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
  • Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty …

2.  Tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

  • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi;
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.  Cam kết của BNSG Law Firm sau khi thay đổi doanh nghiệp:

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.